Association Belge des Hôpitaux
Belgische Vereniging der Ziekenhuizen
Belgische Vereinigung der Krankenhäuser
Belgian Association of Hospitals
About us
 

NL - De Belgische Vereniging der Ziekenhuizen is een vereniging zonder winstgevend doel, volgens de wet van 27 juni 1921.
Het doel van de vereniging is bij te dragen tot de ontwikkeling en bevordering van de ziekenhuiswetenschap en in het bijzonder tot de studie van interne en externe beheers-en organisatieproblemen in de gezondheidszorginstellingen. Ze mag alle taken vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel overeenkomen, o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen, conferenties. Ze mag haar leden vertegenwoordigen in alle groeperingen en (of) openbare en (of) privé- instanties, die verband houden met ziekenhuismateries, medico-sociale zaken en gezondheidszaken.

FR - L’Association belge des Hôpitaux est une association sans but lucratif, instituée conformément à la loi du 27 juin 1921.
Elle a pour objet de contribuer au développement et au progrès de la science hospitalière et, spécialement, à l’étude des problèmes de gestion et d’organisation interne et externe des établissements de soins, notamment par la diffusion de publications, l’organisation de réunions d’études et de conférences. L’Association belge des Hôpitaux peut représenter ses membres dans tous groupements et/ou instances publics et privés concernés par le domaine médico-hospitalier, médico-social et sanitaire.